SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS Van der Heijden

De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en of bestuurs beslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. Hoe dit precies, volgens de wet, geregeld is staat in het MR-reglement. Onderwerpen die in een MR- vergadering aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de formatie (personele bezetting), leermethoden, het vakantierooster, nascholingsplannen, het jaarplan en het schoolplan.

De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar. De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter van de MR. Wilt u de vergadering van de MR een keer bijwonen? Stuur dan een berichtje via Parro naar onze voorzitter. Wij nodigen u graag een keer uit.

MR Leden:

  • Rodé Duursma (voorzitter, personeelsgeleding)
  • Maaike Linders (personeelsgeleding)
  • Mandy de Bruijn (oudergeleding)
  • Demet Yüce (oudergeleding)