Kwaliteiten van het kind staan centraal

Op OBS Van der Heijden gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is en daarom ook eigen specifieke onderwijsbehoeften heeft. De leermogelijkheden en kwaliteiten van alle leerlingen zijn verschillend. Zo kan het voorkomen dat een leerling de leerstof nog niet goed opneemt of het tempo te hoog of te laag ligt. Of dat de leerstof juist te gemakkelijk is en er meer verdieping of verrijking in leerstof nodig is. Door op verschillende niveaus les te geven, kunnen onze leerkrachten goed inspelen op deze verschillen.

Extra ondersteuning in de groep kan nodig zijn en bestaat uit:

  • Extra ondersteuning tijdens de les;
  • Verlengde instructie;
  • Extra uitleg of ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens weektaak;
  • Inzet door onderwijsassistenten.


Voor het tijdig signaleren van leerproblemen wordt, naast de methodegebonden toetsen, gebruik gemaakt van landelijke toetsen voor de langere termijn. Voor het signaleren van sociaal- en emotionele ontwikkelpunten wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten welke twee keer per jaar worden ingevuld door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen deze ook zelf in. Dit alles wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Inzet ondersteuningsteam

Mocht de extra ingezette hulp niet het gewenste resultaat hebben, dan gaan de leerkracht en de Intern begeleider (IB-er) samen met u in gesprek. Na overleg kan hulp gevraagd worden aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de IB-er, de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD, schoolmaatschappelijk ondersteuner, PIB-coach, eventueel de ambulant begeleider vanuit de Kracht, de directeur. Bovenstaande stappen vinden plaats in nauwe samenwerking met leerkracht, IB-er en u als ouder. Deze stappen zijn erop gericht om uw kind op OBS Van der Heijden zo goed mogelijk te begeleiden. Als blijkt dat alle mogelijkheden om uw kind te helpen binnen de basisschool -met onvoldoende resultaat- zijn benut, kan in overleg worden gezocht naar een andere passende oplossing.