KORTE LIJNTJES ZORGEN VOOR PRETTIG CONTACT

Communicatie rondom uw kind

Goede communicatie tussen ouders en school is essentieel. OBS Van der Heijden informeert u via verschillende informatiekanalen over het wel en wee van uw kind. Daarbij vinden we de directe communicatie met u als ouder het allerbelangrijkste.

Dit mag de school van ouders verwachten

De contacten tussen u en de collega’s op onze school willen we zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor en na schooltijd kunt u bij het brengen of halen van de kinderen altijd kort iets met de leerkracht overleggen. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Kom dan langs. U kunt voor uw kind het beste terecht bij de groepsleerkracht. Ook onze intern begeleider en/of de directie staan open voor een gesprek met de ouders. U kunt ons benaderen via Parro of voor schooltijd op het schoolplein of in de buurt van ons kantoor. Wij maken graag een afspraak met u.

Dit mogen ouders van de school verwachten

Op school zijn er verschillende momenten waarop wij graag met u over uw kind en de ontwikkeling praten. Deze gesprekken vinden gedurende het schooljaar plaats d.m.v. welkomstgesprekken en de periodieke rapportgesprekken. Daarnaast is er altijd ruimte voor tussentijdse gesprekken in verband met de ontwikkeling en voortgang van de uw kind.

VERSCHILLENDE CONTACTMOMENTEN

De informatieavond

Iedere leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar een globaal overzicht van de te behandelen leerstof en de gehanteerde werkwijzen in de betreffende groep. Middels een toelichting op de te gebruiken methoden, hulpmiddelen, ontwikkelingsmaterialen en de specifieke aanpak, willen wij u graag informeren over het onderwijs in de praktijk. We nodigen alle ouders van harte uit voor een kijkje in de school en de klas van hun kind.

Het welkomstgesprek

OBS Van der Heijden voert aan het begin van het schooljaar een ‘welkomstgesprek’ met u over het schooljaar dat voor ons ligt. We kijken dan o.a. waar we in de begeleiding van uw kind rekening mee kunnen houden.

Dit is het uitgangspunt om met u als ouders in gesprek te gaan:

  • Hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind?
  • Waar is uw kind heel goed in?
  • Wat zijn volgens u aandachtspunten voor school of de leerkracht m.b.t. de ontwikkeling van uw kind?
  • Wat werkt goed en wat werkt niet goed in de benadering naar uw kind?

Vragen waar u, als ouder, het beste een antwoord op kan geven; u kent uw kind het best!
Het doel van het ‘keer-om-gesprek’ is dat u vertelt over uw kind en dat de leerkracht hier vragen over kan stellen. Alle ouders krijgen een uitnodiging om over de kwaliteiten en kansen van hun kind in gesprek te gaan.

Het rapport

In januari en juni ontvangen de kinderen van alle groepen een rapport. In deze rapporten wordt weergegeven hoe de leerling in de groep functioneert en hoe de individuele vorderingen verlopen. Het rapport wordt middels een map mee naar huis genomen. De inhoud wordt op school met de leerlingen besproken. Met alle ouders wordt een 10- minuten-gesprek ingepland om te praten over de voortgang en de inhoud van het rapport.

Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Met de ouders van de kinderen van groep 8 worden diverse gesprekken ingepland om het advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken. De ouders van groep 8 ontvangen aan het begin van het schooljaar informatie over dit traject.

Wilt u informatie over de voorlichtingsactiviteit voor het VO klik hier

Wilt u informatie over het doorstroomschema klik hier