Veel gestelde vragen


Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?

Wanneer wordt Uw kind leerplichtig en wat betekent dat?

Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

Waar kunt U terecht met een klacht?


1. Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?
Wat leuk dat u interesse heeft in onze school! U bent van harte welkom om eens een kjikje te komen nemen. 
Wij adviseren altijd meerdere scholen te bezoeken zodat u echt de school kiest die goed bij u en uw kind past. 
De volgende stappen worden op onze school doorlopen:
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn , mogen op uitnodiging van de school vier dagdelen komen ‘oefenen’.
De groepsleerkracht van de groep waarin Uw kind wordt geplaatst zal contact met U opnemen.


2. Wanneer wordt Uw kind leerplichtig en wat betekent dat?
Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het vijf jaar is. Maar vierjarige kinderen mogen de hele week naar school. Leerplichtige kinderen moeten de hele dag naar school, jongere kinderen hoeven dat niet. We vinden het fijn als ook kinderen van 4 jaar met een zekere regelmaat naar school komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook nog niet gaan, overlegt u dan even met de groepsleerkracht en of de directie.


3. Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?
De directeur kan, buiten de vakanties, extra verlof verlenen, wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt. In mei 1995 zijn de regels voor het verlenen van verlof fors aangescherpt.
Gewichtige omstandigheden kunnen o.a. zijn:
Niet gewichtige omstandigheden zijn o.a.:

Verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Met ingang van 1 juni 1995 moet elk ongeoorloofd verlof gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bovendien controleert de leerplichtambtenaar de verlofaanvragen twee keer per jaar.


4. Waar kunt U terecht met een klacht?
Het is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben.
Klachten kunnen gaan over: IIn elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Bestuur van stichting Bravoo, drs. R. Venema (info@stichtingbravoo.nl, tel. 0416-283103).
Ook de externe vertrouwenspersoon kan worden benaderd om de klager behulpzaam te zijn om tot een oplossing te komen en daarmee mogelijk een formele klacht te voorkomen.
Onze externe vertrouwenspersonen zijn:
Annelies de Waal, 06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl, www.vertrouwenswerk.nl
Roy Ploegmakers, 06-48088774, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl, www.vertrouwenswerk.nl

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. In dergelijke gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke landelijke klachtencommissie (LKC) om tot een oplossing te komen.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel:030 - 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl

Voor de laatste versie van de klachtenregeling verwijzen wij naar:
Klachtenregeling.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar: Klokkenluidersregeling.