Voor de ouders


Welkom! 
Ouders betrekken we bij de school. Ze denken mee in de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). Via de OR betrekken we ouders ook bij de groepsactiviteiten. Hun inzet wordt door ons gewaardeerd tijdens een bedankochtend. Maar het belangrijkst is nog dat ouders zich gehoord voelen. U kunt op inloopmiddagen de vorderingen van uw kind bekijken. De data van de inloopmiddagen zijn te vinden op onze kalender.

Daarnaast vinden er rapportgesprekken plaats, maar uiteraard kunnen ouders altijd tussentijds met vragen bij de leerkracht terecht.


Beleid m.b.t. gescheiden ouders.
Wanneer onze school te maken krijgt met gescheiden ouders, is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de manier waarop de communicatie en informatieverstrekking verlopen. De school volgt hiervoor de wettelijke regels en uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie. Voor onze school is het ‘protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders’ van toepassing. Het volledige protocol is op te vragen bij de directie van de school. 

Een korte weergave van enkele delen van het protocol:
1. Ouders doen bij de inschrijving melding van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit en de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van toepassing zijn de namen, adressen en contactgegevens van beide ouders bij de school bekend.
2. Ouders doen zo spoedig mogelijk aan de school melding van een wijziging van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit en de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders.
3. Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en de ouders hebben de school laten weten dat een van hen als contactpersoon fungeert, gaan we er van uit dat deze ouder de andere ouder op de hoogte brengt van de voortgang van de ontwikkeling van het kind en andere relevante informatie over het kind, de klas en de school. Als er geen contactpersoon bij de school bekend is, informeert de school beide ouders.
4. Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en de school er mee bekend is dat de ouders geen contact hebben en/of elkaar niet informeren, biedt de school de informatie in gelijke mate aan beide ouders aan.
5. Als één ouder het ouderlijke gezag heeft, volstaat de school met informatievoorziening aan deze ouder. De ouder zonder ouderlijk gezag kan zelf (schriftelijk) verzoeken om informatie over het kind.
6. Vraagt een ouder zonder ouderlijk gezag om informatie bij de school, dan informeert de school de met het ouderlijke gezag belaste ouder hierover.
7. In het geval sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie tenminste de schoolgids, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor oudergesprekken, ouderavonden en schoolactiviteiten, rapporten/toetsresultaten en overige relevante informatie over het kind, de klas of de school.
8. In het geval geen sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie de rapporten/toetsresultaten en informatie over de schoolloopbaan.
9. Het staat de school vrij om een oudergesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag is belast, maar de school is daar niet toe verplicht.

Wettelijke bepalingen
De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).
a Artikel 1:377b van het BW bepaalt dat de met gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan, bijvoorbeeld schoolrapporten en informatie over extra begeleiding.
b Artikel 1:377c van het BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijke gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
(i) De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijke gezag zou verstrekken;
(ii) De informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.

c Artikel 11 van de WPO, artikel 23b van de WVO en artikel 20 van de WEC bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.

Een uitvoerig informatieblad over gezag, omgang en informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/16/gezag-omgang-en-informatie