Veel gestelde vragen


Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?

Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018


Wanneer wordt Uw kind leerplichtig en wat betekent dat?


Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?

Waar kunt U terecht met een klacht?


1. Wanneer en hoe kunt U een kind aanmelden?
U maakt een afspraak met de school voor een informatief gesprek met een van de directieleden.
Dat kan op alle momenten van het schooljaar.
Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan gelden de volgende regels: Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn , mogen op uitnodiging van de school vier dagdelen komen ‘oefenen’.
De groepsleerkracht van de groep waarin Uw kind wordt geplaatst zal contact met U opnemen.

Voor een gedetailleerde uitwerking van de aanmeldingsprocedure verwijzen wij U naar de schoolgids, die U ook op deze website kunt vinden.


2. Wanneer vallen de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Studiedag 14 november 2017
Sinterklaasmiddag Middag van 5 december 2017.
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018
Paasmaandag 2 april 2018
Koningsdag valt in de meivakantie
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Studiedag 11 juni
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018


Deze staan ook vermeld op de jaarkalender die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgereikt.


3. Wanneer wordt Uw kind leerplichtig en wat betekent dat?
Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het vijf jaar is. Maar vierjarige kinderen mogen de hele week naar school. Leerplichtige kinderen moeten de hele dag naar school, jongere kinderen hoeven dat niet. We vinden het fijn als ook kinderen van 4 jaar met een zekere regelmaat naar school komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook nog niet gaan, overlegt U dan even met de groepsleerkracht en of de directie.


4. Is het mogelijk verlof te krijgen buiten de vakanties om?
De directeur kan, buiten de vakanties, extra verlof verlenen, wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt. In mei 1995 zijn de regels voor het verlenen van verlof fors aangescherpt.
Gewichtige omstandigheden kunnen o.a. zijn:
Niet gewichtige omstandigheden zijn o.a.:


Verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Met ingang van 1 juni 1995 moet elk ongeoorloofd verlof gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bovendien controleert de leerplichtambtenaar de verlofaanvragen twee keer per jaar.


5. Waar kunt U terecht met een klacht?
Het is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben.
Klachten kunnen gaan over: Op onze school is Mevr. J van Beurden (0416 – 33 68 58) contactpersoon als U een klacht wilt indienen.
Op school is nadere informatie aanwezig over de klachtenregeling. In de regeling staan de namen, adressen en telefoonnummers van de externe vertrouwenspersonen en klachtencommissies.
Mocht U van mening zijn dat een leerkracht zaken niet goed heeft geregeld of uitgevoerd, neemt U dan eerst contact op met de betrokken leerkracht en probeert U met hem of haar de in uw ogen verkeerde zaken te bespreken en op te lossen. De directie en of vertrouwenspersonen kunnen in de meeste gevallen een bemiddelende rol spelen.

Externe klachtencommissie:
Stichting KOMM www.komm.nl

Ambtelijk secretaris Regio West Stichting KOMM
T.a.v. Mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 1
4854 ZG Bavel
Telefoon: +31 (0)6 411 671 34
Email: a.dekoning@komm.nl